Uygulamalı Davranış Analizi

Uygulamalı Davranış Analizi

Uygulamalı Davranış Analizi istendik davranışları arttırmayı, uygun olmayan davranışları azaltmayı hedefleyen bir eğitim metodudur. Tüm gelişim alanlarında sistematik, gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlara odaklanır. 

UDA en yaygın kullanılan, üzerinde en çok araştırma yapılmış ve yararları ortaya konmuş yöntemlerdendir. UDA için bireyin tüm davranışları, becerileri gözlem yapılarak kaydedilir ve değerlendirilir. Bilimsel tanımlama, ölçme ve analiz yöntemleri kullanılır. Düzenlenmesi gereken davranışların önem ve önceliklerine göre hedef davranışlar ve pekiştiriciler belirlenir. Gözlenebilirlik, etkililik, genellenebilirlik ilkelerine uygun olarak çalışılır.

UDA NEREDE KULLANIRIZ?

Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda, Mental Retardasyon tanısı almış çocuklarda ve davranış bozukluğu olan çocuklarda kullanılabilir.

UDA aileye de olumlu davranışların kazandırılması, sürdürülmesi ve arttırılması için rehberlik eder.

Uygulamalı Davranış Analizi tüm gelişim alanlarında belirlenen hedeflere ulaşılıncaya  kadar sürdürülen hem ayrıntılı hem de çerçeve bir programdır.

UDA içinde farklı eğitim yöntem ve tekniklerini barındıran detaylı bir programdır. Tüm yöntem ve tekniklerle ilgili eğitimi ve uygulama deneyimi olan terapistler tarafından kullanılır. Uygulamalı davranış analizinde çeşitli teknikler yer alır ve bunların farklı şekillerde bir araya getirilmesiyle de çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. 

Ayrık Denemelerle Öğretim:  Bire bir öğretim oturumunda art arda pek çok öğretim sunumu yapılmasıdır. Bu sunumlarda çocuğa bir soru, komut ya da araç yöneltilir; karşılığında çocuktan bir tepki beklenir; doğru tepkiler ödüllendirilir; yanlış tepkiler ise düzeltilir. Bu sistemle otizmli çocuklara tüm gelişim alanlarından beceriler kazandırılabilir. Ayrık denemelerle öğretimin daha sistematik biçimi olan Yanlışsız Öğretimde ise öğretim sırasında çeşitli ipuçları kullanılır. Böylece, çocuğun yanlış yapma olasılığı en aza indirilir. Çocuk ipuçları yardımıyla belli davranışları yapar hale geldikten sonra bu ipuçları yavaş yavaş ortadan kaldırılır. Ayrık denemelerle öğretim taklit, eşleme ve sınıflama, alıcı dil, oyun, özbakım vb. becerilerin kazandırılmasnda kullanılır.